بیست هشتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهرباحضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهردرخصوص بررسی وتصویب لایحه بودجه سال97شهرداری چهارباغ درمحل دفتر شورای شهربرگزارگردید.

بیست هشتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهرباحضور رئیس واعضای شورای اسلامی شهردرخصوص بررسی وتصویب لایحه بودجه سال97شهرداری چهارباغ درمحل دفتر شورای شهربرگزارگردید.

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ