پرسنل شورا

آقای سیدحمیدحسینی مشاور و رئیس دفترشورای اسلامی شهرچهارباغ

 

آقای داودعلی حسینی مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی شورای شهر


آقای مجتبی آزاد دهقان مسئول پیگیری


آقای یوسفعلی شاهویردی کارمندشورای شهر


آقایان صورتعلی نجفی و مراد علی نجفی نیروی خدماتی


خانمها کریمی و رسولی کارمند دبیرخانه شورای شهر

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ